V-ОБРАЗНАЯ КАНАВКА

V-groove, V-notch, notch, V slot